Citymesh

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN GEDEELTE

De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van deze algemene voorwaarden door het gebruik maken van het Citymesh Internet al dan niet via een Citymesh Internet account. CITYMESH NV verbindt zich ertoe om via middelen die zij geschikt acht, de klant in te lichten omtrent de wijzingen van deze algemene voorwaarden. Tenzij schriftelijk protest, wordt de klant geacht in te stemmen met de inhoud van de wijzigingen aan deze algemene voorwaarden indien hij / zij nadat hij op de hoogte werd gebracht door CITYMESH NV van de voormelde wijzigingen gebruik maakt van Citymesh Internet. Deze kennisgeving gebeurt door de vermelding op de website www.citymesh.be. De Citymesh Internet Dienst wordt geleverd door CITYMESH NV, overeenkomstig de ter zake van kracht zijnde wetten en besluiten.

De algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden geven een opsomming van de rechten en plichten van CITYMESH NV en van haar klanten in het kader van de verlening van de Citymesh Internet Dienst en de verhuur/verkoop van toebehoren/randapparatuur.

LEXICON

´De Internet Dienst´ = ´de Citymesh Internet Dienst´ = ´de Dienst´, is de dienst die geëxploiteerd wordt door CITYMESH NV die toelaat om via het aankopen van surfkrediet draadloos te surfen binnen een bepaald dekkingsgebied.

´De klant´ is de natuurlijke persoon die, om louter niet-beroepsmatige doeleinden gebruik maakt van de Dienst. ´Citymesh´ is CITYMESH NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Pathoekeweg 9B - 006, 8000 Brugge, die zijn diensten uitbaat en commercialiseert onder het gedeponeerde handelsmerk en handelsbenaming CITYMESH.

Het ´Citymesh-netwerk´ is het door CITYMESH NV geëxploiteerde of gebruikte datanetwerk dat Citymesh in staat stelt zijn diensten te leveren.

De ´account´ is een virtuele rekening met een zelfgekozen gebruikersnaam en paswoord waaraan surfkrediet kan toegevoegd worden en waarvan de surfgegevens worden bewaard volgens de Europese richtlijnen. Het ´apparaat´: elk toestel dat een IP-adres kan verkrijgen.

Het ´dekkingsgebied´ is de afgebakende zone waarin de klant gebruik kan maken van de Citymesh Internet Dienst. Op de site staat welke steden, campings, havens, etc. het dekkingsgebied omvat.

ARTIKEL 1: PRESTATIES EN VERPLICHTINGEN VAN CITYMESH INTERNET

1.1 Citymesh Internet Dienst

Citymesh heeft alleen een middelenverbintenis en is ertoe gehouden alle middelen aan te wenden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Citymesh Internet Dienst. Citymesh NV alleen bepaalt welke technische middelen nodig zijn om de klanten onder de meest gunstige voorwaarden toegang tot deze dienst te verlenen.

Wireless Internet via ´het 802.11 g & n protocol´ is een vorm van draadloze datacommunicatie en werkt door middel van het verspreiden van radiosignalen over de volgende frequenties: 2,4 Ghz en 5 Ghz. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron of door hindernissen eigen aan gebouwen, aan de plantengroei of het bodemreliëf, kan een perfecte transmissie niet overal en altijd worden gewaarborgd. De kwaliteit van de Citymesh Internet Dienst hangt ook af van de kwaliteit van het door de klant gebruikte apparaat.

De klant verkrijgt een dynamisch/private IP-adres en kan in geen geval aanspraak maken op een public IP-adres.

Citymesh ondersteunt enkel de 802.11 g & n standaard afhankelijk van het toepassingsgebied. Access via 802.11 a & b zijn niet mogelijk en vormen een externe bron van storing.

Aan elk Citymesh account is een gebruikersnaam en paswoord gekoppeld. Citymesh houdt zich het recht voor om de keuze van bepaalde gebruikersnamen voor te behouden of te weigeren indien ze dit nodig acht. De klant dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de gebruikersnaam en het paswoord geheim te houden. Hij is verantwoordelijk voor elk kwaadwillig of onrechtmatig gebruik dat het resultaat is van een vrijwillige, toevallige of onverwachte mededeling van deze gegevens.

1.2 Herladen

Wanneer het surfkrediet van de klant opgebruikt is zal dit automatisch vermeld worden wanneer de klant zich aanmeldt. De klant kan zijn account aanvullen door surfkrediet aan te kopen via een online betaling of via het aankopen van een reloadcode bij een van de Citymesh partners. De volledige lijst is terug te vinden op de Citymesh-site: http://internet.citymesh.be/index.php/nl/producten/verkooppunten. De gebruikersnaam en het paswoord worden bij inactiviteit minimum 2 jaar in een databank bewaard.

1.3 Wijziging van de prestaties

Citymesh mag de technische eigenschappen van zijn prestaties wijzigen, indien de exploitatie- en organisatievoorwaarden van de Citymesh Internet Dienst zulks noodzakelijk maken. De klant kan geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling uit hoofde van de vervanging of de wijziging van einduitrustingen waartoe de klant zich genoodzaakt ziet door een aanpassing van het netwerk.

1.4 Schorsing van de prestaties

Citymesh kan de Internet Dienst zonder ingebrekestelling noch schadevergoeding onmiddellijk - geheel of gedeeltelijk - schorsen in elk van volgende gevallen: de klant leeft zijn contractuele verplichtingen of de gebruikersvoorwaarden van de Dienst niet na;
er zijn bewijzen of ernstige vermoedens van fraude;
er zijn abnormale stijgingen van het verbruik door de Klant (de schorsing gebeurt in dat geval bij wijze van voorzorgsmaatregel);
er is sprake van overmacht;
er zijn redenen die te maken hebben met de technische exploitatie van het Citymesh-netwerk.

1.5 De persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot de klant en gegevens betreffende het surfgedrag worden opgenomen in de bestanden van Citymesh en van de Belgische Staat en worden door Citymesh of derden die in zijn naam handelen, verwerkt, met het oog op de levering van de Citymesh Internet Dienst, voor beheer- en informatiedoeleinden in het kader van de betrekkingen met de klant en teneinde informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Citymesh aangeboden producten of diensten te voeren. Met betrekking tot informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Citymesh aangeboden producten kunnen klanten die niet door Citymesh wensen gecontacteerd te worden in het kader van rechtstreekse commerciële prospectie op elk moment en door zich te richten tot Citymesh vragen om gratis op de daartoe bestemde lijst te worden geplaatst. De verantwoordelijke voor de verwerking is CITYMESH NV met maatschappelijke zetel te Pathoekeweg 9B - 006, 8000 Brugge, België. Op gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan CITYMESH NV, kan de klant die zijn identiteit bewijst, van Citymesh de persoonsgegevens verkrijgen die op hem betrekking hebben en deze kosteloos laten verbeteren wanneer ze onjuist zijn.

ARTIKEL 2: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

2.1 De gedragscode

Door het zich registeren, het aanmaken van een account en het surfen via Citymesh Internet, verbindt de klant er zich ontegensprekelijk toe de Citymesh gedragscode te zullen naleven (zie bijlage).

2.2 Normaal gebruik

De klant alleen is aansprakelijk tegenover Citymesh voor het gebruik van de Citymesh Internet Dienst. De Klant verbindt zich ertoe de geleverde Internet Dienst te gebruiken als een goede huisvader en uitsluitend voor eigen gebruik, conform de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden en de heersende wetten en reglementen. Het is verboden de Dienst te gebruiken in strijd met de openbare orde of de goede zeden. De Klant verbindt zich eveneens tot een normaal gebruik van de Internet Dienst. (Zie gedragscode in bijlage).

Citymesh kan het bewijs leveren van de in de gedragscode vermelde verboden gebruikswijzen met alle middelen, inbegrepen gegevens en overzichten afkomstig van zijn eigen systemen of van deze van andere operatoren van datacommunicatienetwerken waarlangs de communicatie is verlopen. De Klant en Citymesh beschouwen deze gegevens en overzichten als waarheidsgetrouw tot bewijs van het tegendeel. De account is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag in geen geval worden gebruikt in het kader van de wederverkoop van communicatie, VoIP-toepassingen of rerouting. De klant verbindt zich ertoe de intellectuele en andere rechten van derden te respecteren. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord vanwege Citymesh is het de Klant verboden om via het Citymesh-netwerk naar derden spamberichten te versturen op straffe van onmiddelijke en definitieve stopzetting van de account en zonder enig recht op terugbetaling van het overblijvende krediet.

Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Citymesh is het de klant verboden de Dienst, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te commercialiseren.

2.3 Verzakingsrecht

Wanneer de Overeenkomst is afgesloten op afstand heeft de klant het recht aan Citymesh mee te delen dat hij afziet van de Dienst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de Citymesh Internet Dienst, tenzij de klant reeds de dienst heeft geactiveerd. Binnen de 7 werkdagen nadat de klant aan Citymesh melding heeft gemaakt aan de Dienst te willen verzaken, betaalt Citymesh de door de klant desgevallend reeds betaalde kosten terug.

2.4 De computer

De klant verbindt zich ertoe enkel apparaten te gebruiken die in perfecte staat van werking verkeren en die erkend zijn volgens de Belgische reglementering. Het is verboden apparaten en accessoires aan te sluiten of apparatuur op één van voorgaande aan te sluiten die storingen kunnen veroorzaken binnen het Citymesh-netwerk of binnen de Internet Dienst.

Citymesh heeft het recht om alle nodige maatregelen, zoals onmiddellijke schorsing zonder enige voorafgaande waarschuwing, te nemen ter beveiliging van het Citymesh-netwerk indien vastgesteld wordt dat het apparaat, of aangesloten apparatuur of accessoires, storingen veroorzaakt of kan veroorzaken, of dat een apparaat van twijfelachtige oorsprong is.

2.5 Informatie over het beschikbare krediet van de account

De klant kan op elk ogenblik het resterende surfkrediet raadplegen via de Citymesh infoconsole die geopend wordt tijdens de actieve surfsessies. Daarnaast kan hij ook steeds de helpdesk van Citymesh contacteren om deze gegevens op te vragen. Om reden van vertrouwelijkheid kan informatie betreffende het surfkrediet slechts verschaft worden mits het beantwoorden van enkele bijkomende vragen betreffende de account van de gebruiker.

2.6 Terugbetaling/Compensatie

Wanneer de rekening van de klant door een online betaling gedebiteerd werd en de klant het bewijs kan leveren dat ondanks de betaling het surfkrediet toch niet werd toegevoegd, heeft recht op een terugbetaling. Citymesh zal dit bewijs echter ten strengste controleren.

In geval Citymesh de aangekondigde internetdiensten niet naar behoren kan leveren en de klant niet op behoorlijke wijze van het internet gebruik kan maken, ingeval Citymesh de geschepte redelijke verwachtingen onvoldoende kan nakomen of in geval van aanhoudende technische storingen kan de klant verzoeken om een compensatie of terugbetaling van het resterende krediet. Citymesh houdt zich evenwel het recht voor op autonome wijze te bepalen wat dient te worden veronderstaan onder ´naar behoren´, ´op behoorlijke wijze´ en ´redelijke verwachtingen´. Indien de klant zich niet kan verzoenen met het oordeel van Citymesh over de gevraagde terugbetaling of compensatie dient hij de klachten en geschillenprocedure van artikel 5 te gebruiken.

In het geval van een terugbetaling wordt de account automatisch geblokkeerd en is bijgevolg niet langer beschikbaar.

2.7 Betalingstermijnen

Alle aankopen van tickets in een verkooppunt dienen onmiddellijk te worden voldaan. Voor alle andere diensten zal de klant een factuur ontvangen met een betalingstermijn van 10 dagen tenzij anders op de factuur vermeld.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID VAN CITYMESH

3.1 Gevallen

Citymesh kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verkeerd gebruik van de Citymesh Internet Dienst, indien de account niet functioneert in een apparaat dat niet door de bevoegde overheden is goedgekeurd, of in geval van slechte werking van de toebehoren/randapparatuur (bvb. de netwerkkaart) van de computer.

3.2 Aansprakelijkheid Citymesh Wireless Bridge

Citymesh is volledig vrijgesteld van enige productaansprakelijkheid met betrekking tot de Citymesh Wireless Bridge met kabel en Citymesh Wireless Bridge zonder kabel. Voor de huur of aankoop gelden daarnaast bijzondere voorwaarden. De klant die overgaat tot de huur/aankoop stemt stilzwijgend in met de bijzondere algemene voorwaarden van de Wireless Bridge die in de bijgeleverde handleiding terug te vinden zijn en door Citymesh werden opgesteld. Onder geen enkel beding zal Citymesh aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer het gebruik van een Citymesh Wireless Bridge de internetconnectie niet verbetert.

3.3 Inhoud dataverkeer

Citymesh is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de inhoud van het dataverkeer. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten (of de facturering van dergelijke diensten), indien deze door derden worden aangeboden en toegankelijk zijn via de Citymesh Internet Dienst.

3.4 Derden

Citymesh wijst elke aansprakelijkheid af voor schade voortvloeiend uit de tussenkomst van derden.

3.5 Indirecte of immateriële schade

In geen enkel geval zal Citymesh aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte of immateriële schade, zoals supplementaire kosten, gederfde inkomsten en winsten, klantenverlies, het verlies of de beschadiging van gegevens en het verlies van contracten.

3.6 Verlies/fraude van gebruikersnaam en wachtwoord

In geval van verlies of fraude van de gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Citymesh Internet klant is Citymesh op geen enkele manier verantwoordelijk, Citymesh zal zo onder andere geen door anderen gebruikt krediet terugbetalen.

3.7 Pannes

Citymesh is niet aansprakelijk voor pannes van het netwerk ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, gevallen van overmacht zoals storm, slecht weer of andere natuurverschijnselen, schade aan de infrastructuur aangericht door derden, etc.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

4.1 Onrechtmatig gedrag

De klant is tegenover Citymesh aansprakelijk voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit zijn onrechtmatig gedrag en dient Citymesh schadeloos te stellen voor elk nadeel hierdoor veroorzaakt. Een lichte fout is voldoende om hem verantwoordelijk te stellen.

4.2 Schade aan Citymesh/derden

De klant is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, berokkend aan Citymesh of aan derden ingevolge het gebruik, door wie dan ook en op welk apparaat dan ook, van de Citymesh Internet Dienst, zelfs in geval van verlies of fraude met het paswoord en/of de gebruikersnaam.

4.3 Fraude of verlies van gebruikersnaam en/of paswoord.

In geval van fraude of verlies van de gebruikersnaam en/of het paswoord is de klant gehouden Citymesh te verwittigen in de kortste termijnen, zodat dit verlies of deze fraude gesignaleerd kan worden en om het gebruik door iemand anders van het surfkrediet van de desbetreffende account te vermijden. De klant is de enige verantwoordelijke van zijn gebruikersnaam en paswoord en kan dus geen terugbetaling aan Citymesh Internet vragen in geval van verlies of diefstal.

ARTIKEL 5: KLACHTEN EN GESCHILLEN

5.1 Minnelijke schikking

Klachten met betrekking tot Citymesh in het algemeen en de Citymesh Internet Dienst in het bijzonder moeten teneinde ontvankelijk te zijn, worden gericht tot Citymesh NV binnen vier weken te rekenen vanaf het ogenblik waarop het probleem ontstond dat aan de grond ligt van de klacht, waarna Citymesh NV zich het recht voorbehoudt de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

Indien de klant niet tevreden is met het antwoord van Citymesh NV op zijn of haar klacht, staat het de klant vrij zich gratis te wenden tot de Ombudsdienst, die hiertoe door de bevoegde overheden werd opgericht.

5.2 Rechtsbevoegdheid

Elke betwisting met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst die niet via een minnelijke schikking kan worden geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbank te Brugge.

5.3 Toepasselijk recht

De bepalingen van deze overeenkomst worden naar Belgisch recht geregeld.