Citymesh

Privacybeleid

ALGEMEEN

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Citymesh NV. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

INHOUD

Waarom verzamelt Citymesh gegevens ?
Aan wie kan Citymesh gegevens verstrekken ?
Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld ?
Is Citymesh verantwoordelijk voor andere websites ?
Hoe worden de gegevens beschermd ?
Welke rechten heeft u ?
Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd ?
Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken ?

1. WAAROM VERZAMELT CITYMESH GEGEVENS ?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.

De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om deel te kunnen nemen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over Citymesh producten en acties.

Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Citymesh en producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

2. AAN WIE KAN CITYMESH GEGEVENS VERSTREKKEN ?

Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.

Verder zal Citymesh uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. WELKE ANDERE INFORMATIE/GEGEVENS WORDT VERZAMELD?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

4. IS CITYMESH VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE WEBSITES ?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Citymesh verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

5. HOE BESCHERMT CITYMESH DE GEGEVENS ?

Citymesh draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. WELKE RECHTEN HEEFT U ?

U heeft het recht Citymesh te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Citymesh zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen acht weken reageren. Citymesh kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Citymesh verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

7. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD ?

Citymesh kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

8. WAAR KUNT U TERECHT VOOR VRAGEN EN VERZOEKEN?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Citymesh, kunt u contact opnemen met:

Citymesh
t.a.v. Afdeling Communicatie
Pathoekeweg 9B - 006
8000 Brugge
RPR Brugge: 0881.653.685.
Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ten slotte:
Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge.